OBCHODNÉ PODMIENKY TOPPANKY s.r.o. so sídlom Nad Lipinou 2317, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek identifikačné číslo: 03495060 zapísaná v obchodnom registri vedenom KS Ostrava, oddiel C, vložka 60272 na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese http://www.luxusnetopanky.sk/ E-mail: info@toppanky.cz, Telefón: +420 731 105 986

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti TOPPANKY sro, so sídlom Nad Lipina 2317, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, identifikačné číslo: 03495060, zapísanej v obchodnom registri vedenom KS Ostrava, oddiel C, vložka 60272 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. E-shop prevádzkuje predávajúci na http://www.moderni-boty.cz/ prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). Tieto zmluvné podmienky sú k dispozícii na internetovej adrese _____.

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese http://www.moderni-boty.cz/ (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kupovať tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru ako súčasť svojej podnikateľskej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

1.3. Ustanovenia odchyľujúce sa od podmienok môžu byť dojednané v kúpnej zmluve. Rozlišovacie ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami podmienok. Kúpna zmluva je predávajúcim elektronicky archivovaná a nie je verejne dostupná.

1.4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú pripravené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

1.5. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v jeho účinnom znení (ďalej len "občiansky zákonník"), ako aj súvisiacimi predpismi .

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke majú kupujúci prístup k svojmu používateľskému rozhraniu. Z užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Ak webové rozhranie umožňuje obchod, môže kupujúci tiež objednať tovar bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a objednaní tovaru je kupujúci povinný správne a pravdivo uviesť všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte sú pre kupujúceho povinné aktualizovať pri akejkoľvek zmene. Údaje poskytnuté kupujúcimi v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Kupujúci má možnosť zistiť chybu, ku ktorej došlo pri zadávaní údajov pred odoslaním objednávky prostredníctvom používateľského konta az potvrdenia objednávky. Kupujúci má možnosť a je povinný opraviť chybu, ktorá nastala pri zadávaní údajov pred odoslaním objednávky cez jeho používateľský účet.

2.4. Prístup k používateľskému kontu je zabezpečený menom a heslom používateľa. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu a uznáva, že predávajúci nie je zodpovedný za porušenie tejto povinnosti kupujúcim.

2.5. Kupujúci nie je oprávnený povoliť používanie používateľského účtu tretím stranám.

2.6. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.7. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o potrebnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho, údržba hardvéru a softvéru tretích strán.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj spolu s popisom ich hlavných vlastností (napr. U topánok sú hlavnými vlastnosťami veľkosť a druh použitého materiálu), a vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaných tovarov sú uvedené vrátane DPH. Predaj tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú platné tak dlho, ako sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky na predaj tovaru sú umiestnenév webovom rozhraní podnikania nie sú záväzné a predávajúci nie je povinný uzatvárať kúpnu zmluvu na tento tovar. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch na balenie a dodanie tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar dodaný na území Českej republiky.

3.3. Na objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Formulár objednávky obsahuje najmä informácie o: 3.3.1. objednaný tovar (objednaný tovar "umiestnil kupujúceho do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), 3.3.2. spôsob zaplatenia kúpnej ceny tovaru, podrobnosti o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a3.3.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (súhrnne označované ako "príkaz").

3.4.Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odosiela kupujúci predajcovi kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ". Podrobnosti uvedené v objednávke predávajúci považujú za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vyplýva z doručenia objednávky (prijatia) zaslaného kupujúcemu e-mailom na e-mail kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu, najmä s osobami, ktoré predtým porušili svoje povinnosti voči Predávajúcemu.

3.8. Kupujúci sa pri uzatváraní kúpnej zmluvy zaväzuje používať vzdialené komunikačné prostriedky. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na pripojenie k internetu, náklady na telefonické hovory) znáša sám kupujúci.

4. CENY PRODUKTOV A PODMIENKY PLATBY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 0 v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; 0 v hotovosti alebo platobnou kartou (ak to výdajné miesta umožňujú) na výdajných miestach Z-Point0 bezhotovostný prevod na účet predávajúceho č. 2500691230/2010, vedený v spoločnosti Fio banka, as (ďalej len "účet predávajúceho");

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady na balenie a dodanie tovaru za dohodnutú cenu. Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, sú ďalej známe kúpna cena a náklady spojené s dodávkou tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti alebo dobierkou je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s premenným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená, keď je príslušná suma pripísaná na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujícímu.

4.6. Zľavy z ceny tovaru poskytnutého predávajúcim kupujúcemu sa nedajú kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúra je vystavená predávajúcim kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zaslaná elektronickou formou na elektronickú adresu kupujúceho.

4.8. Podľa zákona o obchodných záznamoch je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu potvrdenie. Súčasne je povinný zaregistrovať prijaté príjmy u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

5. ZRUŠENIE ZMLUVY KUPUJÚCEHO

5.1.1. Kupujúci poznamenáva, že podľa ustanovení § 1837 Občianskeho zákonníka nie je okrem iného možné odstúpiť od zmluvy 5.1.1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, 5.1.2. na dodávku tovaru a služieb, ktorých cena závisí od rozdielov na finančnom trhu, bez ohľadu na ochotu obchodníka, ktorá sa môže vyskytnúť počas ochrannej lehoty, 5.1.3. o dodávkach alkoholických nápojov, ktoré možno dodať až po tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí od presunov finančných trhov nezávisle od podnikateľskej vôle, 5.1.4. o dodaní tovaru upraveného podľa želania spotrebiteľa alebo jeho osoby, 5.1.5. dodávka tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nezmiešavateľný s iným tovarom, 5.1.6. opravu alebo údržbu vykonanú na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to neplatí v prípade následných opráv iných ako požadovaných alebo iných opráv než požadovaných opráv, 5.1.7. o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý spotrebiteľ odstránil z obalu a z hygienických dôvodov nemôže byť vrátený, 5.1.8. doručenie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ak porušili pôvodné balenie, 5.1.9. pri dodaní novín, periodík alebo časopisov, 5.1.10. ubytovania, dopravy, stravovania alebo voľného času, ak podnikateľ poskytuje tieto služby v stanovenom čase, 5.1.11. uzavretá na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné aukcie, alebo 5.1.12. o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od smlouvy.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný do štrnástich (14) dní od dňa uzavretia zmluvy a ak ide o5.2.1. kúpna zmluva, od dátumu prijatia tovaru, 5.2.2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, nebo5.2.3. zmluva, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru odo dňa prvej dodávky tovaru.

5.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty prodávajícího.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok je nákupná zmluva od začiatku zrušená. Tovar musí byť vrátený predajcovi do 14 dní od odberu. Tovar musí byť vrátený predajcovi nepoškodenému a nepoužitému a ak je to možné, v pôvodnom obale. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru. Ak tovar nemôže byť vrátiť poštou, budú náklady na vrátenie tovaru rovnaké, ako boli náklady na jeho dodání.

5.5. Kupujúci je povinný uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo.

5.6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci plnenie poskytnuté kupujúcim kupujúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením zboží.

5.7. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej ujmy je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.8. Po prijatí tovaru kupujúcim je predajca oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujícím.

5.9. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj darček dodaný.

5.10. Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy využiť tento formulár pre odstúpenie od zmluvy: Adresát: TOPPANKY sro, so sídlom Nad Lipina 2317, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 03495060Oznamuji / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutie týchto služieb (*) Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*) Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov Adresa spotrebiteľa / spotřebitelůPodpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej forma) Dátum (*) Nehodiace sa prečiarknite alebo vyplňte údaje.

6. DOPRAVA A DODÁVKA TOVARU

6.1. V prípade bezhotovostnej platbyprevodom na účet predávajúceho je predávajúci oprávnený neúčtovať za prepravu tovaru až do doby, kým kupujúci zaplatil kúpnu cenu riadne a včas.

6.2. Spôsob dodania tovaru určuje predávajúci, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy a v takom prípade nastanú účinky odovzdania veci kupujúcemu jej odovzdaním prvému dopravci.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s inou metódou doručenia.

6.4. Po prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balenia tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov ihneď oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia balíka, ktorý uvádza neoprávnený vstup do zásielky, kupujúci nie je povinný prevziať zásielku od dopravcu. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka zásielky obsahujúca tovar bola nedotknutá.

6.5. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu zmeniť predávajúci osobitné dodacie podmienky, ak sú vydané predávajúcemu.

6.6. Kupujúci prechádza rizikom poškodenia vecí súčasne s preberaním položky.

7. 7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka) .

7.2. Predávajúci je voči kupujúcemu zodpovedný v čase, keď kupujúci prevzal predmet, 7.2.1. má predmet kúpy vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, 7.2.2. položka nákupu je vhodná na účel, ktorý predávajúci označuje alebo na ktorý sa normálne používa vec svojho druhu, 7.2.3. predmet nákupu zodpovedá kvalite alebo výkonnosti dohodnutej vzorky alebo originálu, ak bola kvalita alebo konštrukcia určená podľa odsúhlasenej vzorky alebo šablóny, 7.2.4. predmet nákupu spĺňa zákonné požiadavky, 7.2.5. je predmetom kúpy v príslušnom množstve, stupni alebo hmotnosti, 7.2.6. a predmet nákupu spĺňa zákonné požiadavky.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúceho alebo ak vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, že má chybu nákupu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, ako ho zistí. Pri uplatnení práva z vád je kupujúci povinný špecifikovať, akým spôsobom sa chyba prejavuje, uviesť voľbu práva z vád, ktoré uplatňuje, a ďalej oznámiť, či si tovar po skončení konania o uplatnení práva z vád vyzdvihne osobne, alebo mu má byť tovar zaslaný na jeho adresa.

7.5. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby dokázal, že jeho právo na vadu je odôvodnené najmä tým, že tovar bol kúpený u predávajúceho a kedy ho kúpil. V prípade odoslania tovaru dopravnou službou je zvlášť vhodné zaslať kópiu dokladu o kúpe. Právo na vady sa považuje za riadne uplatnené, ak je reklamovaný tovar úplný a podložený potrebnými dokladmi. V prípade odoslania vadného tovaru do reklamácie je kupujúci povinný tovar dodať kompletne a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru - najlepšie v originálnom balení. Predávajúci nie je povinný prijať reklamáciu na tovar, ak nie je správne zabalený a dodaný s dodanými dielmi a príslušenstvom. Tovar, ktorý má byť vrátený, bude akceptovaný na reklamáciu len vtedy, ak je tovar riadne vyčistený, sušený a nárok nie je vylúčený všeobecnými hygienickými princípmi.

7.6. Kupujúci, v prípade že bude tovar na uplatnenie práva z vád zasielať prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, je povinný označiť zásielku obsahujúcu chybný tovar a zhora uvedené doklady nápisom "REKLAMÁCIA" a ďalej o uvedenie dostatočných kontaktných údajov, najmä adresy a telefónneho čísla.

7.7. Ak nemá vec vlastnosti stanovené v čl. 7.2 týchto obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si vybral v prípade oznámenia vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť voľbu bez súhlasu predávajúceho; to nie je prípad, ak kupujúci požiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako nenapraviteľná. Ak predávajúci neodstráni chyby v primeranej lehote i ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

7.8. Ak si kupujúci nevyberie svoje právo včas, má právo odstrániť vadu alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.9. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.

7.10. Po dodaní novej položky kupujúci vráti tovar, ktorý pôvodne dodal predávajúcemu na vlastné náklady.

7.11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy alebo požiadať o dodanie novej veci, ak sa záležitosť nemôže vrátiť v stave, v ktorom bola prijatá. To neplatí, 7.11.1. ak nastala zmena stavu v dôsledku vyhľadávania s cieľom zistenia chyby, 7.11.2. ak kupujúci veci použil pred objavením chyby, 7.11.3. ak kupujúci neznemožnil vrátenie položky v nezmenenom stave rokovaním alebo opomenutím, alebo 7.11.4. ak kupujúci predal vec pred objavením chyby, ak ju spotrebuje alebo ak zmenil vec pri bežnom používaní; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospěch.

7.12. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné obtíže.

7.13 . Ak kupujúci včas neoznámi chybu, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

7.14. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ibaže sa jedná o veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, o opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, o použité veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy veci. Ak dôjde k chybe do šiestich mesiacov od prevzatia, záležitosť sa považuje za chybnú v čase jej prijatia.

7.15. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám způsobil.

7.16. Práva kupujúceho z vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla Nad Lipinou 2317, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek. Momentom, kedy sa reklamačný nárok podáva, je okamih, kedy predávajúci obdržal reklamovaný tovar od kupujúceho. Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje.

7.17. Predávajúci alebo jeho splnomocnený zástupca okamžite rozhodne o nároku, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Toto obdobie nezahŕňa čas zodpovedajúci druhu produktu alebo služby potrebnej na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lhůtě.

7.18. Predávajúci, potom, čo reklamáciu vybaví, vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, ak bola reklamácia vybavená opravou, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamace.

8. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením plnej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že softvér a ďalšie komponenty, ktoré tvoria webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru), sú chránené autorskými právami. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné použiť iba v takom rozsahu, aby neovplyvňovalo práva iných zákazníkov predávajúceho a bolo v súlade s jeho zamýšľaným účelom.

8.4. Predávajúci nie je viazaný žiadnymi kódexmi správania vo vzťahu k kupujúcemu v zmysle § 1826 (1) e) Občiansky zákonník.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

8.6. Spory medzi predávajúcim a kupujúcim môžu byť vyriešené mimosúdne. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ .: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Rovnako je možné využiť pri riešení sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim z kúpnej zmluvy platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.7. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22 / ES (nariadenie online o riešení spotrebiteľských sporov) .

8.8. Kupujúci preto preberá riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ODOSIELANIE OBCHODNÝCH DOKUMENTOV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších předpisů.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia používateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujícímu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajích.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci prideliť tretej strane ako spracovateľ. S výnimkou osôb, ktoré prepravujú tovar, predávajúci bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho neodovzdá osobné údaje tretím stranám.

9.6.Osobné údaje budú spracované na neurčito. Osobné údaje budú spracované v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že mu bolo oznámené, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účely ich spracovania môžu: 9.8.1. požiadajte predajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie, 9.8.2. vyžadovať od predajcu alebo spracovateľa odstrániť výslednú podmienku. Môže to byť najmä blokovanie, oprava, doplnenie alebo zneškodňovanie osobných údajov. Ak sa zistí, že žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety je odôvodnená, predávajúci alebo spracovateľ okamžite odstráni chybný stav. Ak predajca alebo spracovateľ nedodrží žiadosť, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na úrad ochrany údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho kontaktovať Úrad pre ochranu osobných údajov priamo s jeho sťažnosťou.

9.9. Ak kupujúci žiada informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný tieto informácie odovzdať. Predávajúci má právo požiadať o poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety, aby požadoval primeranú kompenzáciu, ktorá nepresahuje náklady potrebné na poskytnutie informácií.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujícího.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním takzvaných súborov cookie do počítača. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolat.

11. DODÁVKA

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúci je doručený na e-mailovú adresu uvedenú na jeho užívateľskom účte.

12. DOZOR

12.1. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (www.coi.cz) .

12.2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha žiadnemu inému oprávneniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti Magistrát mesta Frýdek-Místek - Obecný živnostenský úrad, Radničné 1147, 738 22 Frýdek-Místek (www.frydekmistek.cz).

12.3. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7 (www.uoou.cz)

.13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 06. 09. 2017. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej smlouvy.

13.2. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. Tieto podmienky umožňujú spotrebiteľovi archivovať a reprodukovať. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté jinak.

13.3. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Nad Lipinou 2317, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, adresa elektronickej pošty: info@toppanky.cz, Tel: +420 731 105 986.Ve Frýdku-Místku dňa 06. 09. 2017